Voorwaarden

 

 

 

 

Algemene voorwaarden

 

 1. De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de behandelingsovereenkomst(en) tussen de tandarts, daaronder begrepen diens werknemers, en de patiënt. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere behandeling en begroting. De Algemene Voorwaarden voor een tandheelkundige behandeling kunnen op verzoek schriftelijk beschikbaar worden gesteld aan de patiënt. 

2. De tandarts is bij de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd derden in te schakelen en zal bij de keuze van deze derden zorgvuldigheid betrachten en, indien dat redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de patiënt plegen, zulks met uitzondering van waarnemers en tandtechnici. De tandarts is voor gedragingen van deze derden niet aansprakelijk.

3. De kosten van behandeling, inclusief de kosten van techniek en materialen, worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de patiënt, ongeacht of deze de kosten geheel of gedeeltelijk kan declareren bij een zorgverzekeraar en of deze kosten aan de patiënt worden vergoed. De kosten van behandeling van minderjarigen worden in rekening gebracht bij en zijn verschuldigd door de wettelijk vertegenwoordiger(s).

 4. De tandarts berekent, tenzij anders door hem aangegeven, de kosten van behandeling, inclusief materialen, ingevolge de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen zoals deze door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zijn goedgekeurd c.q. vastgesteld, welke ter inzage aanwezig is op de praktijk. Wijzigingen van de Tarievenlijst Tandheelkunde en Algemene Bepalingen worden voorbehouden.

5. Afspraken dienen, indien noodzakelijk wegens overmacht, uiterlijk 24 uur voor de behandeling te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdige annulering van de afspraak worden de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening gebracht.

6. Bij betalingsachterstand is de tandarts gerechtigd verdere behandeling op te schorten, tenzij de hoogte van de betalingsachterstand, de noodzaak tot tandheelkundige behandeling of de spoedeisendheid zich hiertegen verzetten. Daarnaast kan de tandarts bij betalingsachterstand verlangen behandeling slechts te verrichten tegen contante betaling.

7. Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling (bij behandelingen boven de € 250,-) wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger mondeling en, indien de patiënt dit wenst, schriftelijk geïnformeerd over de begrote kosten, daaronder begrepen de door te berekenen techniekkosten en te gebruiken materialen (tenzij redelijkerwijs niet mogelijk). De zorgverlener informeert de patiënt over het behandelplan, eventuele risico’s en eventuele andere mogelijkheden van behandeling die in aanmerking kunnen komen, opdat de patiënt een weloverwogen keuze kan maken. 

8. De zorgverlener kan afwijken van het vooraf afgesproken behandelplan en de bovenbedoelde prijsopgave indien tijdens het onderzoek of de behandeling blijkt dat afwijking, bijvoorbeeld door onvoorzienbare complicaties, noodzakelijk is. De zorgverlener zal de patiënt informeren over de afwijking en prijsoverschrijding, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.

9. De patiënt is gehouden alle gegevens en bescheiden die de tandarts naar zijn oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de in de vertraging van de uitvoering van de overeenkomst voortvloeiende extra kosten en extra behandelingskosten, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de patiënt.

10. De patiënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de zorgverlener ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

11. Zodra de patiënt een afspraak maakt voor een behandeling en/ of een behandeling ondergaat geeft de patiënt hiermee automatisch toestemming voor de ondergaande behandeling. Dit geldt ook voor diagnostisch onderzoek zoals röntgenfoto’s. 

12. Tandheelkundige behandelingen vallen onder medische/geneeskundige behandelingen. De tandarts heeft een inspanningsverbintenis en geen resultaatverbintenis.

13. De tandarts is verplicht tot geheimhouding tegenover derden die niet bij de uitvoering van de behandeling zijn betrokken. Deze geheimhoudingsplicht betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die aan de tandarts door patiënt ter beschikking zijn gesteld. De verplichting geldt niet als op grond van de wet de verplichting bestaat tot openbaarmaking van bepaalde gegevens.

14. Klachten omtrent declaraties dienen binnen 21 werkdagen na declaratiedatum schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de Klachtencommissie Tandheelkunde of enige andere instantie.

15. De patiënt dient binnen bekwame tijd te klagen na een behandeling indien hij een tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken dit op straffe van verval van garanties of zijn/haar rechten. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT

16. De aansprakelijkheid van de tandarts is beperkt tot het bedrag waarop de door tandarts afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van de tandarts onder de verzekering. 

17. Defecte en/of benodigde reparaties aan de door tandarts vervaardigde werkstukken, veroorzaakt door externe invloeden, zoals daar te noemen zijn: ongeval, knarsen, medicatiegebruik, verandering in de gezondheid van de patiënt, zwangerschap, roken, gebruik van hormoonpreparaten, osteoporose e.d. of als de patiënt de poetsinstructies en/of mondhygiëne niet heeft nageleefd zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid.

18. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en/ of diefstal van uw eigendommen.

19. Het bellen en e-mailen ter herinnering is een service. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

   

   

   

   

  Borre Mondzorg
  Ziekenhuisstraat 1a
  7622 GZ, Borne